Vzdělávání
Vzdělávání pro začínající a mírně pokročilé včelaře

Program vzdělávání začínajících včelařů

 Rosice, Zbýšovská 1029

Program školení šk.r. 2019-2020

Začátek přednášek 9,00 a v 13,00.

PŘEDNÁŠKY PRO VČELAŘE ZAČÁTEČNÍKY


PŘEDNÁŠKY A KURZY PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE

Vážení přátelé, na základě předcházejících zkušeností naše Okresní organizace Brno-venkov připravila další ročník vzdělávání pro začínající a mírně pokročilé včelaře. Program je rozprostřen do celého včelařského roku a zahrnuje základní činnosti spojené s úspěšným chovem včel. Cílem je připravit chovatele nejen teoreticky, ale i prakticky. Vzdělávání bude probíhat ve většině termínů každou druhou sobotu měsíci (mimo květen a červenec) v době od 9,00 do 16,00 (přestávka 12,00-13,00 hod.) na Včelařském středisku v Rosicích, Zbýšovská 1029, které disponuje nejen vhodnými prostory, včelařským vybavením, prezentační technikou, ale i školní včelnicí.dvou typů úlových sestav. Vzdělávání účastníků programu povedou zkušení odborníci Ing. Janoušek, Mgr. Solčanský, Ing. Texl, Ing. Veverka a další certifikovaní učitelé. Přihlásit se můžete nejlépe mailem na adrese pavel.rehorka@iex.cz. Další podrobnosti lze najít na webu OO BO  https://oo-csv-brno-venkov95.webnode.cz/vzdelavani/


Vlastní program vzdělávání:

12.října 2019 Zootechnika včelstev - Ing. Josef Janoušek

úvod do problematiky chovu včel ve vztahu k platné legislativě týkající se tohoto oboru. Správné používání ochranných pomůcek, včelařského vybavení a nářadí. Jejich ošetřování a údržba. Základy ošetření včelstev v průběhu jednotlivých období. Vývoj úlových sestav, vhodnost jejich použití k úspěšnému chovu včel. Základní podmínky pro kočování.

16.listopad 2019 Zootechnika včelstev -  Mgr.Marian Solčanský

se zaměřením na biologii včely medonosné. Význam jednotlivých orgánů a jejich funkce u matky, trubce a včely dělnice. Vývojová stádia matky, trubce i dělnice. Pohlavní rozdíly matky, trubce a včely dělnice Základní využití mikroskopu pro pozorování některých částí včely dělnice. Využití mikroskopu k vyšetření některých nemocí včel. Základy etologie.

14.prosince 2019 Získáváni, zpracování a využití včelích produktů - Ing. Pavel Řehořka, Ing. Oldřich Veverka

Přednáška spojená s praktickými ukázkami z oboru včelích produktů bude zaměřena na včelí vosk, a to na vlastní tvorbu, získávání, zpracování, problematiku jeho falšování. Součástí výuky bude i ukázka praktických činností spojených se získáváním vosku, jeho využitím a také ukázky výroby ozdob z včelího vosku.

Druhá část zpracování včelích produktů se bude týkat výroby medoviny. Tato oblast bude začínat úvodní přednáškou a pokračovat dvěma etapami výroby. A to vlastním vaření a v odpolední části pak finalizací a zvláště dochucováním.

11.ledna 2020 Nemoci, škůdci a zdraví včel Ing. Oldřich Veverka

Vzdělávací akce bude zaměřena na seznámení se s nejběžnějšími nemocemi včel na území ČR, jejich rozpoznávání a způsoby jejich léčení. Podstatná část bude věnována prevenci, zejména desinfekci. Ohrožení včelstev používanými prostředky na ochranu rostlin v návaznosti na platnou legislativu. Správné, ekologicky šetrné a efektivní léčení včelstev.

8. února 2020 Racionalizace ve včelařství Ing. František Texl

Vzdělávací akce Racionalizace ve včelařství je zaměřena na vytváření podmínek pro úspěšný chov včel. Zajištění optimálních podmínek pro chov včel a současně efektivní práci včelaře. Přednášky budou zaměřeny na vhodnost využití jednotlivých úlových sestav, výběr stanoviště včel a efektivní činnost včelaře s ohledem na jednotlivá období včelařského roku. Účastníci budou seznámeni s problémy a úskalími, které mohou negativně ovlivnit chov včelstev. Tyto školení povede významný odborník v oboru včelařství, s bohatými zkušenostmi, s mimořádnými pedagogickými schopnostmi Ing. František Texl. 


14. března 2020 Zootechnika včelstev a včelí pastva Ing. Josef Janoušek, Ing. Petra Badová

Předjaří, hodnocení stavu včelstva po uplynulém zimním období. "Čtení úlových podložek" , očekávaný vývoj včelstva a případné jeho významné anomálie, nebezpečí pro včelstva v jarním období, úkoly včelaře v předjaří, voda a způsoby zásobování, chování včelstva, zdravotní stav včelstev a případná protivarroázní opatření. Jarní práce se včelstvy, ošetřování včelstev, léčebné zásahy, úpravy úlového prostoru a další související práce.

V rámci této přednášky budou probrány otázky související se včelí pastvou. Účastníci se seznámí s včelařsky nejvýznamnějšími rostlinami a způsoby jejich pěstování. Aktuální podporou této oblasti. Dále platnou legislativou související s používání látek k ochraně rostlin a nebezpečími pro včely.

18. dubna 2020 Zootechnika včelstev Ing. Josef Janoušek, Ing. Pavel Řehořka

Ošetřování včelstev v průběhu jara s ohledem na přípravu včelstev na včelařsky nejdůležitější období a to snůšky. Případné chovatelské zásahy. Ohrožení včelstev počasím a dalšími vnějšími vlivy. Případně vlivy na včelstvo po uplynulém zimním období. Úlové záznamy, jejich vedení a pomocné informace o včelstvu. Kontrola včelstev prakticky, úpravy sezení, vyrovnávání stavu včelstev na stanovišti, příprava včelstev na snůšku.

16. květen 2020 Chov matek a plemenářská práce Ing. Oldřich Veverka

Tato vzdělávací akce především bude zaměřena na základy chovu matek. Rovněž se účastníci akce seznámí s aktuálními problémy plemenitby včely medonosné. Vzdělávací akce bude zahrnovat i praktické ukázky chovu matek, základy šlechtitelské práce. Účastníci akce budou seznámeni s legislativním rámcem chovu matek. Vzdělávací akce bude mít teoretickou i praktickou část. V případě vhodných podmínek budou proběhne ukázkový rozchov matečníků vhodných k odběru.

V rámci tohoto vzdělávacího kurzu budou účastníci seznámeni s problematikou rojení, případnými protirojovými opatřeními, nutnými zásahy ve včelstvu v tomto období. Podle aktuálního vývoje včelstev bude část programu věnována praktické tvorbě oddělků.

13. červen 2020 Zootechnika včelstev, včelí produkty Ing. Petra Badová, Ing. Oldřich Veverka

Tato vzdělávací akce bude mít dvě části. Jedna část bude věnována medobraní teoreticky i prakticky. V druhé části vzdělávací akce budou účastníci seznámeni s problematikou ošetřování včelstev v podletí. Zajištění úprav uspořádání sezení včel před blížícím zimní období, zajištění dostatečného množství zásob pro včelstva - krmení. Monitoring zdravotního stavu včelstev. Ekologicky šetrné a efektivní léčení. I tato část bude spojena s praktickými ukázkami.

18. července 2020 Zootechnika včelstev, včelí produkty Ing. Pavel Řehořka, Ing. Oldřich Veverka

Tato vzdělávací akce bude mít dvě části. Jedna část bude věnována teoretické přípravě včelstev na zimní období, tj. podletí a úspěšného přezimování silných včelstev. Bude zahrnovat otázky monitoringu zdravotního stavu včelstev, případného nasazení správného léčení, úpravy úlového prostoru a doplnění glycidových zásob.

Druhá část by měla být zaměřena po úvodu na praktickou realizaci výše uvedených úkonů na školní včelnici. S ohledem na období školních prázdnin a dovolených bude tato akce realizována pouze v případě dostatečného zájmu.

Podstatnou část si budou moci frekventanti vzdělávacího programu vyzkoušet vlastníma rukama. Předávané teoretické znalosti tvoří významnou část programu, ale jeho neméně důležitou částí je získání potřebné praxe. Přímo u úlů je možné si vyzkoušet některé činnosti, s lektory probrat některé nejasnosti. 

Schválené školné Programovou radou ČSV pro VS Rosice za jeden den vzdělávání je 200,-Kč. Účastníci s registračním číslem chovatele ve věku do 15-ti roků mají účast nezpoplatněnou.


I